Course Empire biedt toegang tot haar online leer platform gemaakt op haar website. Hierop kunnen cursussen worden bekeken via een afgesloten gedeelte op de website. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Course Empire. Door aanvaarding van een aanbieding, offerte en/of dienst via een persoonlijk gesprek, of door ondertekening(aanvinken dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen) van een digitaal betaalformulier verklaart u ook akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Course Empire
Javakade 310
Amsterdam
support at course-emipre.nl
KVK: 33279490

Begripsbepalingen

  • Cursist: de cursist die zich via Course Empire inschrijft voor een cursus
  • Course Empire: de aanbieder van de cursus 
  • Cursusgeld: investering voor de door de Course Empire aangeboden cursus  

Tot stand komen overeenkomsten

1. De cursist brengt door aanvaarding van het aanbod en het betalen van het cursusgeld, middels het invullen van een web betaalformulier met de daartoe benodigde gegevens, op de website van Course Empire een overeenkomst tot stand.
2. Voordat er een overeenkomst wordt gesloten worden deze algemene voorwaarden aan de cursist kenbaar gemaakt doordat deze een vinkje ter bevestiging van kennisneming moet plaatsen voordat een aankoop of registratie gedaan kan worden. De algemene voorwaarden zijn altijd te raadplegen op de website van Course Empire.
3. Het betaalsysteem van Course empire is Mollie-iDeal via de bedrijfsnaam Ajan Webdiensten. Hiermee kan er via de eigen bank betaald worden. De betaling is aan Ajan Webdiensten, namens Course empire. De prijzen op onze website zijn exclusief BTW.

Verplichtingen Course Empire

4. De cursist krijgt na ontvangst van de betaling van het cursusgeld direct toegang tot online cursus(sen) waarvoor is ingeschreven. Tenzij er wordt betaald met een Sepa overboeking. De cursus toegang zal pas dan geactiveerd wanneer de betaling bij Course empire op de rekening staat.
5. De online cursussen van Course Empire blijven toegankelijk voor de duur van de cursus welke is aangeven.
6. Course Empire zal support leveren bij de afgenomen cursus zolang als in de vermelde periode bij de cursus is vermeld. 

Verplichtingen cursist

7. Het is niet toegestaan de inlogcodes welke verkregen zijn bij het kopen van een cursus te delen met anderen. De inlogcode is persoonlijk. Worden de inlogcodes toch gedeeld dan zal het inlog account op de website van Course empire gesloten worden en kunnen er geen cursussen meer bekeken worden en zal met onmiddellijke ingang het support worden beëindigd.
7a. De cursist is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen website. 

Annuleren van Cursussen & Terugbetaling

8. De wettelijke regels voor onlineaankopen van digitale content op een niet-materiele drager zijn van toepassing. Dat betekent dat de cursist geen bedenktijd-herroepingsrecht heeft als:

  1. De digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online cursus of training) direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de cursist heeft ingestemd. Daarmee doet de cursist afstand van haar-zijn bedenktijd-recht tot herroeping.
  2. De consument-cursist heeft verklaard afstand te doen van haar-zijn herroepingsrecht.

Klachten

9. De cursist dient zich bij klachten over de cursus schriftelijk of per email tot de cursusaanbieder te wenden en Course Empire op de hoogte te stellen van de inhoud van de klacht. Course Empire zal, als gewenst met de cursusaanbieder overleggen om klachten te verhelpen.
10. Deze regel is vervallen.
11. De uiterste termijn voor het indienen van klachten is 10 dagen na het ontstaan van de klacht. Een klacht dient zo snel mogelijk bij Course Empire te worden gemeld, zodat daarop passend kan worden gereageerd. Op een te laat ingediende klacht hoeft door Course Empire niet te worden gereageerd.
12. Course Empire is verplicht binnen 21 dagen op tijdig ingediende klachten te reageren.

Aansprakelijkheid

13. Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de cursus wordt geleden is Course Empire niet aansprakelijk. Het implementeren van het geleerde in de cursus is geheel op eigen risico. Course Empire verwacht dat de cursist zelf de back-up van zijn/haar eigen website verzorgt.
14. In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van Course empire bestaat, wordt de schadevergoeding gemaximeerd op het bedrag dat de cursist voor de cursus heeft voldaan. De cursist kan nooit aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het cursusgeld dat aan Course empire werd voldaan.
15. Bij overmacht is alle aansprakelijkheid van Course empire uitgesloten.

Privacy

16. Course empire hanteert een privacy beleid. De aan Course empire door cursist verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Zie voor verdere details de Privacy Verklaring op deze website. Het verzenden van e-mails aan de cursist voor gekochte producten is onvermijdelijk, omdat Course Empire mededelingen moet doen voor een goed verloop van de cursus. Daarom staat in de achtergrond het ontvangen van mails op "ja". Uiteraard kan er altijd uitgeschreven worden door de cursist, maar dan zal Course Empire geen mededelingen meer kunnen sturen en geen support meer kunnen verlenen.

Reviews

17. De cursist kan Course empire een review geven over een gevolgde cursus.
18. Course empire beheert de reviews en zorgt dat deze niet in strijd zijn met de algemene regels van goed fatsoen.
Het is niet toegestaan om:
a. Commerciële of idealistische boodschappen, smadelijk, lasterlijk, discriminerend, aanstootgevende
berichten in de reviews op te nemen. Dergelijke reviews zullen door Course empire worden verwijderd.

Intellectuele eigendommen

19. Het is niet toegestaan om de online cursussen en/of delen daarvan te delen, te downloaden, of te kopiëren zonder dat hiervoor per email of schriftelijk toestemming is gegeven.
20. De door Course empire op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal dat gerelateerd is aan een cursus blijft eigendom van Course empire. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.
21. Wanneer een cursist feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft Course empire het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er uitdrukkelijk wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.

Toepasselijk recht en geschillen

22. Op overeenkomsten gesloten via Course empire is het Nederlandse recht van toepassing.
23. In geval conflicten ontstaan waarbij een forumkeuze mogelijk is wordt de Rechtbank in Amsterdam als bevoegde rechter aangewezen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

24. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Course Empire. Door aanvaarding van een aanbieding, offerte en/of dienst via een persoonlijk gesprek, of door ondertekening(aanvinken dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen) van een digitaal betaalformulier verklaart u ook akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
25. Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn dan blijven de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende gedeelte bepaling vervangen worden.
26. Situaties die niet worden omschreven in de algemene voorwaarden dienen beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Disclaimer

27. Course empire hanteert een disclaimer beleid. Course empire geeft geen verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website. Of op sites die gelinkt zijn naar of van deze site. Zie voor verdere details de Disclaimer pagina op onze website.

>